Reglement voor bezoekers

Het is aan bezoekers alleen toegestaan om zich in enige werkruimte van Howeko te bevinden als daar ook begeleiding aanwezig is.

Bij het verlaten van een werkruimte dient elke bezoeker zich ervan te overtuigen dat de door hem/haar gebruikte materialen, machines en gereedschappen zijn afgezet, c.q. goed en veilig zijn opgeborgen.

Elke bezoeker dient zich te houden aan de aanwijzingen en adviezen die zij van de begeleiders ontvangen.

Gebruik van machines mag alleen plaatsvinden in of na overleg met de betreffende begeleider(s).

Het is verboden om personen die met machinewerkzaamheden bezig zijn op enigerlei wijze te hinderen of af te leiden.

Elke bezoeker is verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften.

Het gebruik van machines en gereedschappen is voor eigen risico. Het bestuur en de begeleiding nemen hieromtrent dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Schade die is ontstaan door onverantwoord of ondeskundig gebruik van machines en gereedschappen zal op de veroorzaker worden verhaald.

Voor het gebruik van machines kan een vergoeding worden gevraagd.

Voor het gebruik van materialen wordt een vergoeding in rekening gebracht.

Het afrekenen van de vergoedingen wordt in overleg met de betreffende begeleider(s) geregeld.

Het is verboden om binnen Howeko massaproductie te vervaardigen of te werken in opdracht van een commercieel bedrijf of instelling.

Het nuttigen van alcoholische dranken en het gebruiken van drugs op het Howeko-terrein of in de zich daarop bevindende gebouwen, is verboden.

Bezoekers die medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid van motorvoertuigen beïnvloeden, worden geacht, mede in hun eigen belang, ook geen gebruik te maken van de bij Howeko opgestelde machines.

Van bezoekers aan Howeko wordt verwacht dat zij ook gebruik maken van de zich daar bevindende kantine-voorziening.

Het bestuur of de begeleiding neemt geen verantwoordelijkheid voor het verlies of zoekraken van kledingstukken of andere meegebrachte goederen.

Op het terrein van Howeko en in de zich daarop bevindende gebouwen worden geen huisdieren toegelaten.